Menu

این روزها، شبکه های اجتماعی برای هر سایتی بسیارمرسوم و متداول است. مصرف کننده از طریق شبکه های اجتماعی  می تواند با شرکت ارتباط برقرار کند. نه فقط برای تجارت بلکه برای اهداف شخصی هم بسیار ضروری است که فعالیت های اجتماعی خود را به بازدیدکنندگان نشان دهید. بنابر این ما آیکن شبکه های اجتماعی را با قالب JSN Yoyo ادغام کرده ایم.

Social Icons


نمایش کانال های اجتماعی خود را بدون سردرگمی

در JSN Yoyo شما به راحتی می توانید کانال های اجتماعی خود را بدون درگیر شدن با کد در سایتتان قرار دهید. تنها لازم است آیکن های اجتماعی را با آدرس آنها و با مقدار "Social icons" در بخش "SEO & System در قسمت مدیریت تنظیم کنید. همچنین می توانید موقعیت آنها را با کشیدن و رها کردن آنها، تغییر دهید. این آیکن ها 12 آیکن هستند که اکثر عمده سرویس ها و برنامه های شبکه های اجتماعی را پوشش می دهند.

Social Network Integration
پنجره بازشده قسمت تعبیه شبکه های اجتماعی

برو بالا